หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
บุคลากร พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กลุ่มอำนวยการ
Administration Group
นางสาวนันทวดี  บุญจุ่น
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
โทรศัพท์ : 0866852515
e-mail : hb-nun@hotmail.com

# คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

ดูบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน
Policy and Planning Group
นางพจณิชา  รอดภัย
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
โทรศัพท์ : 0920790338
e-mail : podchanicha@gmail.com

# คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

ดูบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Distance Learning Information of Communications and Technology Group
นางอรฉัตร  สุขนิตย์
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
โทรศัพท์ : 0804500661
e-mail : orachat.suk@spmsnicpn.go.th

# คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

ดูบุคลากร
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Finacial and Assets Administration Group
นางปราณีต  เนตรพุกกณะ
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
โทรศัพท์ : 0910348972
e-mail : praneet.net@spmsnicpn.go.th

# คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

ดูบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Personnel Administration Group
นางสาวนฤมล  ทองสุข
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
โทรศัพท์ : 0818955969
e-mail : naruemon283@hotmail.co.th

# คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

ดูบุคลากร
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Development of Government Teachers and Education Personnel Group
นางณัฐจารักษ์  โสมติด
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
โทรศัพท์ : 0935810974
e-mail : natjaraks_2514@hotmail.co.th

# คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

ดูบุคลากร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
นางสุจินต์  ภิญญานิล
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
โทรศัพท์ : 0895894490
e-mail : sujin.pinyanin@gmail.com

# คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

ดูบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Promotion of Educational Provision Group
นางบุษกร  เพ็ชรพวง
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
โทรศัพท์ : 0815428209
e-mail : budsakorn50@yahoo.com

# คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

ดูบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group
นางสาวอุรีรัช  ขันติไชย
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
โทรศัพท์ : 0815373292
e-mail : auleerat@gmail.com

# คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม

ดูบุคลากร
กลุ่มกฎหมายและคดี
Legal Affairs and Litigation Group
นายเฉลิมชัย  นาคสวาท
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
โทรศัพท์ : 0891554214
e-mail : chalermchai.nak@spmsnicpn.go.th

ดูบุคลากร
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง