หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

# วิสัยทัศน์
องค์กรมิติใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

คำสำคัญของวิสัยทัศน์
1. องค์กรมิติใหม่ หมายถึง องค์กรที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมยุคใหม่ และเครือข่ายความร่วมมือ
2. คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพการบริหารจัดการ
3. มาตรฐานสากล หมายถึง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ
4. ความเป็นไทย หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

# พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะ และคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นมืออาชีพ
5. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมยุคใหม่ และเครือข่ายความร่วมมือ

# เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดำเนินชีวิตตามวิถีไทย และปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมยุคใหม่ และเครือข่ายความร่วมมือ

# ค่านิยมองค์กร
ยิ้มแย้มแจ่มใส ว่องไวทุกงาน บริการประทับใจ มีวินัยและคุณธรรม
Smile Speed Service Spirit

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง