หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
"โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แบบปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ในรูปแบบ Active La ด้วยกระบวนการทิตชั้นสูงชิงระบบ GPAS 5 Sleps"
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 21 ม.ค. 2567 : (552 Hits)
          วันที่ 21 มกราคม 2567 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แบบปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps" พร้อมด้วย นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ, นางจิดาภา หมึกดำ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวฑิตฐิตา บุญมาศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ด้วยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้นที่การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ทางสถาบันๆ ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นฟื้นฐาน สำหรับโรงเรียนในทุกสังกัด เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเทคนิค วิธีการจัดการอบรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาครูให้เกิดสมรรถนะในวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีพื้นฐานสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง และครูผู้สอนสามารถพัฒนางานสู่การเลื่อนวิทยะฐานะได้ โดยจัดเป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ หอประชุมรินทอง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมชาย กิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง