หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรม- ราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ สถานศึกษา
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 23 ม.ค. 2567 : (558 Hits)
          วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้มอบหมายให้ โดยนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรม- ราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ สถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ผ่านระบบ Zoom Application ณ จุดส่งสัญญาณห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร - กิจกรรมถอดบทเรียน นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) "การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ" ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในด้านต่างๆจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด - นำเสนอเกณฑ์และการคัดเลือกผลงานของโรงเรียนโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโขบายสู่การปฏิบัติ ปี ๒๕๖๗" สู่การปฏิบัติ โดย นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯและคณะศึกษานิเทศก์ - สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแบบอย่างการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ข้าราชการบำนาญ - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโดย นางสุจินต์ ภิญญานิล นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝ นางวิลาวัลย์ กัณรงค์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง