หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 

 
# ภาพ กิจกรรม ผู้โพสต๋ วันที่แสดง ยอดชม
1130 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มิ.ย. 2567 19
1129 ประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวางการประเมินโครงการ “สุขาดี ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 13 มิ.ย. 2567 32
1128 พิธีเปิดกิจกรรมรวมค่ายวิทยาศาสตร์รวมเครือข่ายโรงเรียน SMTE ภาคใต้ตอนบน ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 13 มิ.ย. 2567 20
1127 การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 13 มิ.ย. 2567 19
1126 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 11 มิ.ย. 2567 26
1125 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 11 มิ.ย. 2567 19
1124 ลงพื้นที่โรงเรียนละแมวิทยา ร่วมรับการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 11 มิ.ย. 2567 23
1123 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 10 มิ.ย. 2567 29
1122 พิธีสงฆ์งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนงาน งานประเพณีนารายณ์ รำลึกครั้งที่ 8 ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 10 มิ.ย. 2567 29
1120 ตัวแทนยุวชนทีมชาติไทย ที่เข้าแข่งขันกีฬา 8th Children of Asia International Sports Games ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 7 มิ.ย. 2567 24
1119 การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง สร้างความรู้ ทำความเข้าใจให้กับสถานศึกษา ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 7 มิ.ย. 2567 25
1118 กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 6 มิ.ย. 2567 28
1117 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 6 มิ.ย. 2567 27
1115 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล ร่วมกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ปรียาพร บุญนา 5 มิ.ย. 2567 23
1114 ประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 5 มิ.ย. 2567 28
1113 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 5 มิ.ย. 2567 25
1112 การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ 4 มิ.ย. 2567 36
1111 กิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ศักดา ชินทัตโต 4 มิ.ย. 2567 25
1110 กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ศักดา ชินทัตโต 4 มิ.ย. 2567 19
1109 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ถุงสร้างรอยยิ้ม เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ศักดา ชินทัตโต 4 มิ.ย. 2567 21
1108 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group : DATA PEP) โมดูลระบบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ศักดา ชินทัตโต 31 พ.ค. 2567 36
1107 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการนิเทศบูรณาการโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศักดา ชินทัตโต 31 พ.ค. 2567 29
1106 การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูล การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ลการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 พ.ค. 2567 152
1105 รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 พ.ค. 2567 110
1104 การขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 พ.ค. 2567 57
1103 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 พ.ค. 2567 22
1102 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย(งบบนิหารจัดการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 พ.ค. 2567 20
1101 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อบริหารความสุขและความปลอดภัยในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 พ.ค. 2567 56
1100 การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 พ.ค. 2567 114
1099 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 6 รายใน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 พ.ค. 2567 843
1098 พิธีเปิดกิจกรรม Kick Off Happy Toilet "สุขาดี มีความสุข"ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 พ.ค. 2567 102
1097 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 พ.ค. 2567 231
1096 การเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการ สุขาดี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 พ.ค. 2567 61
1095 การประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 เม.ย. 2567 45
1094 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 เม.ย. 2567 53
1093 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 เม.ย. 2567 87
1092 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน เมษายน 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 เม.ย. 2567 49
1091 ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 /2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 เม.ย. 2567 21
1090 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 เม.ย. 2567 41
1089 การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5 /2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 เม.ย. 2567 115
1088 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 เม.ย. 2567 46
1087 ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 เม.ย. 2567 40
1086 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 เม.ย. 2567 42
1085 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 เม.ย. 2567 43
1084 โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามแผนพลังเยาวชน (Green Learning Socity) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 เม.ย. 2567 30
1083 รับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 เม.ย. 2567 44
1082 ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้กีฬาเป็นฐาน ครั้งที่ 1 / 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 เม.ย. 2567 26
1081 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 เม.ย. 2567 42
1080 เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 เม.ย. 2567 76
1079 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 เม.ย. 2567 57
1078 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 เม.ย. 2567 63
1077 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 เม.ย. 2567 26
1076 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 เม.ย. 2567 53
1075 การประชุมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 เม.ย. 2567 48
1074 การประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 เม.ย. 2567 54
1073 การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่าน โปรแกรม Zoom สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 เม.ย. 2567 35
1072 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 เม.ย. 2567 76
1071 พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 เม.ย. 2567 59
1070 โครงการบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 เม.ย. 2567 81
1069 การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ มาตรการความปลอดภัย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 มี.ค. 2567 63
1068 การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มี.ค. 2567 65
1067 การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 4 /2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 มี.ค. 2567 149
1066 การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 1/2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 มี.ค. 2567 63
1065 การรับนักเรียนเพิ่มเติมเข้าเรียนต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 มี.ค. 2567 64
1064 การขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 มี.ค. 2567 46
1063 งานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 14ประจำปี 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 มี.ค. 2567 65
1062 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 มี.ค. 2567 47
1061 การประชุมคณะทำงานการเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรการความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 มี.ค. 2567 65
1060 การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 /2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 มี.ค. 2567 85
1059 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมและโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 มี.ค. 2567 55
1058 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระแสงวิทยาและโรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 มี.ค. 2567 34
1057 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2567 29
1056 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2567 26
1055 ่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนเวียงสระ และโรงเรียนบ้านนาสาร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มี.ค. 2567 40
1054 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มี.ค. 2567 29
1053 ารสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของ โรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มี.ค. 2567 48
1052 ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนแข่งขันสูงในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มี.ค. 2567 51
1051 รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 มี.ค. 2567 38
1050 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้จากประสบกรณ์ตรงเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 มี.ค. 2567 62
1049 การประชุมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำสภานักเรียภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มี.ค. 2567 52
1048 การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ครั้งที่ 1/2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มี.ค. 2567 55
1047 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 มี.ค. 2567 84
1046 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบ Zoom Meeting สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 มี.ค. 2567 55
1045 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 วิชาคณิตศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาสาร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 มี.ค. 2567 80
1044 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 มี.ค. 2567 32
1043 การดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 มี.ค. 2567 25
1042 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A1 - A2 สำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯผ่านระบบออนไลน์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 มี.ค. 2567 67
1041 การประชุมขี้แจงและเตรียมความพร้อมการใช้ระบบจัดหาที่เรียนออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2567 42
1040 การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการบันทึกข้อมูลแบบอิเลกทรอ นิกส์ในระบบ (e-SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2567 55
1039 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 มี.ค. 2567 68
1038 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 มี.ค. 2567 103
1037 ประชุม แก้หนี้สินครู "เจ้าหนี้พบลูกหนี้" สถานีแก้หนี้เขตพื้นที่การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 มี.ค. 2567 74
1036 การประชุม มาตรการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 มี.ค. 2567 41
1035 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 มี.ค. 2567 55
1034 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 มี.ค. 2567 57
1033 การขับเคลื่อน สถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรับทราบนโยบาย ผ่านระบบ Zoom Meeting สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 มี.ค. 2567 66
1032 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา ๑ ปี (ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 มี.ค. 2567 52
1031 โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2567 65
1030 การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2567 40
1029 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย (งบบริหารจัดการ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 มี.ค. 2567 54
1028 การแต่งตั้งคณะกรรมการการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีพุทธศักราช 2567 ครั้งที่ 1/2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 มี.ค. 2567 57
1027 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 มี.ค. 2567 46
1026 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 1/2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 มี.ค. 2567 57
1025 ประชุม ชี้แจงการกำกับ ติดตาม การรายงานข้อมูล การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 มี.ค. 2567 49
1024 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา ๑ ปี (ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา) ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (Competency) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 มี.ค. 2567 81
1023 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายนิเวศการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 มี.ค. 2567 72
1022 กิจกรรม องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 มี.ค. 2567 66
1021 "เปิดประตูโรงเรียนสู่ชุมชน”สานต่องานพ่อ อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนละแมวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ก.พ. 2567 65
1020 การประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ก.พ. 2567 64
1019 OPEN HOUSE OPEN TOUR เปิดรั้วทัวร์รัชชะ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ก.พ. 2567 91
1018 "MLS Open House 2024 เปิดบ้านนวัตกร" โรงเรียนเมืองหลังสวน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2567 73
1017 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2567 43
1016 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ของสถานศึกษาในสังกัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.พ. 2567 83
1015 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.พ. 2567 106
1014 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.พ. 2567 42
1013 การวัดระดับความรู้ระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ปรียาพร บุญนา 24 ก.พ. 2567 100
1012 การพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.พ. 2567 44
1011 การประชุมคณะทำงานระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.พ. 2567 47
1010 การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 2 /2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.พ. 2567 930
1009 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ Open House “P.K. Open House” ประจำปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.พ. 2567 34
1008 กิจกรรม TUPST OPEN HOUSE 2024 "เปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.พ. 2567 64
1007 กิจกรรม OPEN HOUSE “ เปิดบ้านโชว์ของ ชวนน้องท่องบางเดือน โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.พ. 2567 60
1006 การประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปีสายงานบริหารสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ก.พ. 2567 92
1005 KRW OPEN HOUSE ACADEMIC CAMP "นวัตวิถีชุมชน เปี่ยมล้นด้วยวิชาการ" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ก.พ. 2567 64
1004 รับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 ณ โรงเรียนพนมศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ก.พ. 2567 49
1003 การประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งเสริม และพัฒนานักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ปี พ.ศ 2569 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ก.พ. 2567 38
1002 ประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ก.พ. 2567 41
1001 เปิดงาน P.S.V OPEN HOUSE เปีดรั้วเทา-แดง โรงเรียนพระแสงวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ก.พ. 2567 84
1000 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2567 58
999 เปิดเรือน เยือน ท.พ.” ประจำปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2567 32
998 การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ "มท.นิทรรศ ๒๕๖๖" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2567 45
997 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด ปรียาพร บุญนา 20 ก.พ. 2567 139
996 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ก.พ. 2567 52
995 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ก.พ. 2567 98
994 การประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 ปรียาพร บุญนา 19 ก.พ. 2567 44
993 การลงพื้นที่ ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ก.พ. 2567 77
992 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.พ. 2567 36
991 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.พ. 2567 120
990 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.พ. 2567 541
989 เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดผลงานวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” ในโครงการ Meditation CFH (Calm, Focus & Happiness) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.พ. 2567 570
987 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 9 ก.พ. 2567 505
986 ประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปรียาพร บุญนา 9 ก.พ. 2567 494
985 เปิดบ้านวิชาการ เล่าขานวัฒนธรรมจีน ๓ ดี นวัตวิถี เวทีนวัตกรรม นักเรียน ดี สังคมดี เศรษฐกิจดี โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2567 531
984 การประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2567 489
983 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับสนามสอบจังหวัดชุมพร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ก.พ. 2567 514
982 การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อทดลองเครื่องมือการติดตามประเมินผลบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ก.พ. 2567 484
981 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ก.พ. 2567 535
979 การประชุมหารือสถานีแก้หนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ก.พ. 2567 506
978 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับสนามสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ก.พ. 2567 500
977 โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้กิจกรรมบรรยายขยายผลจาก จิตอาสา 904 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ก.พ. 2567 523
976 Open House 2024 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี “เปิดบ้าน ส.ธ.สู่สีสันแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ก.พ. 2567 534
975 การประชุมมอบนโยบายการรับนักเรียนฯ และชี้แจงการใช้ งานระบบรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ก.พ. 2567 521
974 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนไชยาวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ก.พ. 2567 481
973 บริการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในสำนักงานเขต สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ก.พ. 2567 483
972 ประชุมเตรียมงานรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดอาคารเรียน โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.พ. 2567 489
971 ประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมงาน กิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคล ครบ 6 รอบ 72 พรรษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.พ. 2567 486
970 งาน Open House 2024 โรงเรียนสวิวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.พ. 2567 510
969 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.พ. 2567 672
968 การประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.พ. 2567 486
967 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือรอบกองไฟ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ก.พ. 2567 481
966 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ก.พ. 2567 518
965 ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 คณะทำงานการเงิน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 ก.พ. 2567 502
964 การประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่สถานศึกษาคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ก.พ. 2567 488
963 การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 1 /2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 ม.ค. 2567 481
962 เปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนไชยาวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ม.ค. 2567 507
961 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ม.ค. 2567 490
960 ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ตามโครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ม.ค. 2567 481
959 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ม.ค. 2567 492
958 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมป้องกันการฆ่าตัวตายในโรงเรียนด้วยระบบเพื่อนช่วยเพื่อน สุขภาพจิตในสถานศึกษา(Hero Junior) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ม.ค. 2567 488
957 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ม.ค. 2567 492
956 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ม.ค. 2567 484
955 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างกรอบแนวทางจัดทำแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ม.ค. 2567 485
954 ส่งมอบเรียนดิจิทัล UOB My Digital Space โดย ธนาคารยูโอบี (จำกัด) พลังความร่วมมือลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างอนาคตเด็กไทยในโครงการร้อยพลังการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ม.ค. 2567 522
953 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน. .(O.NET..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ม.ค. 2567 482
952 รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ม.ค. 2567 489
951 การนำเสนอผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2567 500
950 การติดตามการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ม.ค. 2567 494
949 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรม- ราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ สถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ม.ค. 2567 502
947 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ม.ค. 2567 489
946 "โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แบบปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ในรูปแบบ Active La ด้วยกระบวนการทิตชั้นสูงชิงระบบ GPAS 5 Sleps" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ม.ค. 2567 498
945 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 รอบที่1 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ม.ค. 2567 507
944 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ (Suansri Open House) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ม.ค. 2567 509
943 การประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ม.ค. 2567 515
942 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 18 ม.ค. 2567 526
941 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2567 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ม.ค. 2567 507
940 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2567 (จังหวัดชุมพร) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ม.ค. 2567 500
939 พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ม.ค. 2567 497
938 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ม.ค. 2567 505
937 กำหนดกรอบแนวทางพิจารณาในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ม.ค. 2567 487
936 โครงการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ​ โดดเด่น สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ม.ค. 2567 521
935 สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ในการตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2568 รายการก่อสร้างอาคารเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ม.ค. 2567 481
934 การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๗ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ม.ค. 2567 506
933 การ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ม.ค. 2567 513
932 การจัดการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ม.ค. 2567 478
931 การประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับหน่วยงานต้นสังกัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ม.ค. 2567 501
930 การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ม.ค. 2567 520
929 การพิจารณาคัดเลือกผลงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือปฎิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ม.ค. 2567 497
928 การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการ โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสปีมหามงคล 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ม.ค. 2567 481
927 พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร ปรียาพร บุญนา 5 ม.ค. 2567 503
926 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ม.ค. 2567 492
925 ติดตามการดําเนินงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ม.ค. 2567 482
924 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 ม.ค. 2567 488
923 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ธ.ค. 2566 482
922 การประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 5/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ธ.ค. 2566 480
921 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ธ.ค. 2566 501
920 การอบรมผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ธ.ค. 2566 508
919 ประชุมอบรมการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) และการยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระบบ DPA สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ธ.ค. 2566 506
918 ป็นประธานพิธีเปิดงานวันคริสต์มาสและงาน ส.ร. รวมใจ ประจำปี 2566 ปรียาพร บุญนา 26 ธ.ค. 2566 516
917 โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดดเด่น สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ธ.ค. 2566 496
916 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ปรียาพร บุญนา 23 ธ.ค. 2566 499
915 การประเมินโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA และ ScQA รุ่นปี 2566 ปรียาพร บุญนา 21 ธ.ค. 2566 608
914 ความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565 ประจำปีการศึกษา 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ธ.ค. 2566 515
913 การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ธ.ค. 2566 507
912 คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ธ.ค. 2566 479
911 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕'๖๖-๒๕๗๐)และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ธ.ค. 2566 481
910 การอบรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ปรียาพร บุญนา 19 ธ.ค. 2566 487
909 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕'๖๖-๒๕๗๐)และจัดทำแผนปฏิบัติการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ธ.ค. 2566 487
908 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนคุณภาพ (Stand Alone) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ธ.ค. 2566 483
907 พิธีเปิดงานนำเสนอผลงานรับการประเมินครูดีเด่นและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2566 ปรียาพร บุญนา 16 ธ.ค. 2566 487
906 การขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ธ.ค. 2566 484
905 การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบ O - NET ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ธ.ค. 2566 479
904 รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ธ.ค. 2566 481
903 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 ปรียาพร บุญนา 14 ธ.ค. 2566 508
902 การเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 3/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 ธ.ค. 2566 478
901 คณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2567 (จังหวัดชุมพร) ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ธ.ค. 2566 486
900 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ธ.ค. 2566 481
899 กิจกรรมวันวิญญาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 8 ธ.ค. 2566 490
898 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ กลั่นกรองความดีความชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ธ.ค. 2566 477
897 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2567 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ครั้งที่ 12566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ธ.ค. 2566 485
896 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปรียาพร บุญนา 6 ธ.ค. 2566 479
895 การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ธ.ค. 2566 482
894 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร กิจกรรม ร่วมกิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ธ.ค. 2566 488
893 โครงการขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดดเด่น สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ธ.ค. 2566 486
892 การประชุม คณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ย. 2566 479
891 นิเทศติดตาม สะท้อนผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ย. 2566 487
890 การประชุม คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 10/2566” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ย. 2566 481
889 การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ย. 2566 480
888 การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 พ.ย. 2566 482
887 สะท้อนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบกลไกในการบริหารสถานศึกษาและการหนุนเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 พ.ย. 2566 482
886 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ออกติดตามเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 พ.ย. 2566 484
885 นิเทศติดตาม สะท้อนผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 พ.ย. 2566 476
884 ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ติตามความคืบหน้า โครงการ ซ่อม เสริม สร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 พ.ย. 2566 476
883 น้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรียาพร บุญนา 25 พ.ย. 2566 477
882 พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ย. 2566 476
881 กลุ่มนโยบายและแผน สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นำ ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. พร้อมนายช่างโยธาลงพื้นที่โรงเรียนชัยบุรีพิทยาในการตรวจเยี่ยมสำรวจอาคารเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ย. 2566 484
880 การบรรจุและแต่งตั้ง ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ย. 2566 476
879 การอบรมกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนางานตามข้อตกลง นำสู่การเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ย. 2566 487
878 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ย. 2566 476
877 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5ปี (พ.ศ.2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 พ.ย. 2566 477
876 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 พ.ย. 2566 477
875 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 พ.ย. 2566 490
874 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ปรียาพร บุญนา 22 พ.ย. 2566 479
873 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2566 487
872 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2566 475
871 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สนามโรงเรียนบ้านนาสาร (กิจกรรมสภานักเรียน) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2566 477
870 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) (กิจกรรมศูนย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2566 517
869 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันกษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สนามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ภาษาต่างประเทศ) ปรียาพร บุญนา 21 พ.ย. 2566 503
868 การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 พ.ย. 2566 482
867 พิธีเปิดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ปรียาพร บุญนา 21 พ.ย. 2566 488
866 ติดตามการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 พ.ย. 2566 478
865 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 พ.ย. 2566 480
864 การสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 พ.ย. 2566 477
863 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 คัดเลือกภาค 4 "เมืองร้อยเกาะเกมส์" ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2566 ชนิดกีฬาแฮนด์บอล ในร่ม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 พ.ย. 2566 492
862 รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 พ.ย. 2566 476
861 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" โดยสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 พ.ย. 2566 567
860 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 คัดเลือกภาค 4 "เมืองร้อยเกาะเกมส์" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 พ.ย. 2566 479
859 รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 พ.ย. 2566 478
858 การประชุมการดำเนินงานตามโครงการ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 พ.ย. 2566 476
857 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 พ.ย. 2566 480
856 การรณรงค์ Kick-off ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส เอชพีวี (HPV) 1 ล้านโดส ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 พ.ย. 2566 483
855 รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพร้อมผู้อำนวยการกลุ่มและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 พ.ย. 2566 482
854 การอบรม โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม "การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 พ.ย. 2566 478
853 การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 พ.ย. 2566 480
852 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดดเด่น สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 พ.ย. 2566 487
851 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2566 และมอบนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 พ.ย. 2566 516
850 การประชุมคณะกรรมการพิจารณารายจ่าย (งบบริหารจัดการ) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 พ.ย. 2566 478
849 การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 พ.ย. 2566 478
848 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วม สืบสานประเพณีชักพุ่มผ้าป่า ในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ต.ค. 2566 488
847 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำกฎหมายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ต.ค. 2566 505
846 การประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 9/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ต.ค. 2566 491
845 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ต.ค. 2566 482
844 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ต.ค. 2566 487
843 การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ต.ค. 2566 474
842 การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 คัดเลือกภาค 4 "เมืองร้อยเกาะเกมส์" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ต.ค. 2566 484
841 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ต.ค. 2566 484
840 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ต.ค. 2566 480
839 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ต.ค. 2566 486
838 การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ต.ค. 2566 479
837 พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ต.ค. 2566 481
836 ขอชื่นชมและแสดงความยินดี :- นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันนี้ 20 ตุลาคม 2566 นักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศวาดภาพระดับประเทศจาก..สมเด็จพระเทพฯ และเป็นตัวแทนไปแข่งระดับนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ต.ค. 2566 484
835 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงระบบในการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ต.ค. 2566 489
834 การประชุมคณะกรรมการจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ต.ค. 2566 492
833 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วยในสังกัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ต.ค. 2566 487
832 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและค่ายสานสัมพันธ์ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2566 493
831 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านระเบียบแถวลูกเสือ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2566 477
830 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาสมรรถนะครูเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2566 479
829 การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2566 477
828 ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมพิธีรดน้ำศพพระเดชพระคุณพระเทพมงคลกวี อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2566 489
827 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมแสดงความยินดีกับนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ต.ค. 2566 487
826 ผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ต.ค. 2566 497
825 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ ชุมพร ยินดีต้อนรับ บุคลากรใหม่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ต.ค. 2566 486
824 กิจกรรม เนื่องในวัน "นวมินทรมหาราช " 13 ตุลาคม 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 ต.ค. 2566 488
823 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ต.ค. 2566 480
822 การขับเคลื่อนขยายผลโครงการส่งเสริมป้องกันการฆ่าตัวตายในโรงเรียนด้วยระบบเพื่อนช่วยเพื่อน HERO Junior สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ต.ค. 2566 485
821 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะ สพม.ปทุมธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ต.ค. 2566 487
820 การประชุม เกี่ยวกับแนวทางทางการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ต.ค. 2566 499
819 การ แข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์"ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ต.ค. 2566 478
818 ผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พบปะต้อนรับนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ การบริหารการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ต.ค. 2566 490
817 ประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "วันนวมินทรมหาราช" ปรียาพร บุญนา 9 ต.ค. 2566 484
816 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและแสดงรายงานในการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ต.ค. 2566 487
815 การการประเมินผลงานคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผลงานของปี 2565 ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 5 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ต.ค. 2566 612
814 พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และวิชาผู้กำกับลูกเสือ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ต.ค. 2566 486
813 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดโครงการ จิตอาสาพัฒนา “วันนวมินทรมหาราช” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ต.ค. 2566 493
812 รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ต.ค. 2566 485
811 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจ ของประวัติศาสตร์" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ต.ค. 2566 480
808 การประชุมเตรียมการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ต.ค. 2566 480
807 ติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ม.3 ,ม.6 ที่ติด 0 ร มส ณ โรงเรียนไชยาวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ต.ค. 2566 491
804 งานมหกรรมวิชาการเผยแพร่ผลงานต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2566 (Surat - Chumphon Education Symposium 2023) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.ย. 2566 480
803 กลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2 ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ย. 2566 486
802 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ย. 2566 480
801 พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ทางราชการ โดยการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ย. 2566 479
800 การกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2 ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ก.ย. 2566 482
799 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ภาค ค สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.ย. 2566 482
798 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปรียาพร บุญนา 21 ก.ย. 2566 485
797 การดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.ย. 2566 479
796 การอบรมพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายการพัฒนาพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ก.ย. 2566 491
795 การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ก.ย. 2566 477
794 ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ย. 2566 479
793 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ย. 2566 487
792 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและวิเคราะห์การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ย. 2566 483
791 การขับเคลื่อนหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค​ ภายใต้​โครงการ​บูรณาการ​ระหว่าง​หน่วยงาน​ของ​รัฐ​และส่งเสริม​เครือ​ข่ายความร่วมมือ​ด้านจริยธรรม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ย. 2566 487
790 การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการต่อยอดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.ย. 2566 479
789 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ที่เป็นเลิศด้านการวัดผลประเมินผล (Assessment for learning)ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.ย. 2566 481
788 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการค่ายทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.ย. 2566 477
787 การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.ย. 2566 480
786 ารติดตามงานศึกษาวิจัยตามโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ''โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.ย. 2566 478
785 การพิจารณาสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.ย. 2566 481
784 การมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.ย. 2566 489
783 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 ก.ย. 2566 478
782 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 ก.ย. 2566 487
781 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ก.ย. 2566 485
780 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.ย. 2566 483
779 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อไพโรจน์ โลกถวิล สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ก.ย. 2566 492
778 ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และนักเรียนทุนโครงการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ณ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม และโรงเรียนนบพิตำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ก.ย. 2566 514
777 ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปรียาพร บุญนา 6 ก.ย. 2566 478
776 ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ปรียาพร บุญนา 5 ก.ย. 2566 479
775 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการค่ายทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.ย. 2566 478
774 ติดตามขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งพื้นที่ลักษณะพิเศษ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.ย. 2566 479
773 การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.ย. 2566 494
772 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)และจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.ย. 2566 476
771 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 1 ก.ย. 2566 489
770 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ก.ย. 2566 479
769 การจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และประเมิน PA สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ก.ย. 2566 487
768 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Yc (youth Counselor) และค่ายทักษะชีวิต สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ก.ย. 2566 476
767 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ "มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE " ปรียาพร บุญนา 31 ส.ค. 2566 479
766 รายงานตัวครูผู้ช่วย จากการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 ส.ค. 2566 480
765 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองเพื่อฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายของนักเรียนในสังกัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ส.ค. 2566 478
764 การประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ การต่อยอด ACTIVE LEARNING ด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกลับหลักสูตรสถานศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ส.ค. 2566 478
763 การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ส.ค. 2566 478
762 การติดตาม หนุนเสริม โรงเรียนต้นแบบ การขับเคลื่อนนำหนังสือ “จิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฎฐิ ” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ส.ค. 2566 487
761 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8/2566 ณ วัดธรรมบูชา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ส.ค. 2566 489
760 โครงการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก จุดภาคใต้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ส.ค. 2566 478
759 การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ส.ค. 2566 483
758 การประชุม คณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการโต้สาระวาที ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จุดอบรมภาคใต้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ส.ค. 2566 483
757 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาชมรมครูอาวุโสสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ส.ค. 2566 478
755 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการค่ายทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจากภัยคุกกคามทุกรูปแบบ เป้าหมาย นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร 22 โรง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ส.ค. 2566 481
754 การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ส.ค. 2566 491
753 การประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ส.ค. 2566 480
752 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ส.ค. 2566 482
751 จัดการประชุมคัดเลือกผลงาน ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนการสอน Coding ในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ส.ค. 2566 486
750 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ส.ค. 2566 478
749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ ชุมพร ยินดีต้อนรับ บุคลากรใหม่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ส.ค. 2566 488
748 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เข้าร่วม พิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ส.ค. 2566 487
747 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวนางสาวพัชราพร สุดสาย และนางสาววศินี เข็มขาว ซึ่งโอนย้ายมาปฎิบัติงาน นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ส.ค. 2566 492
746 ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ส.ค. 2566 725
745 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และ OBECQA สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ส.ค. 2566 483
744 การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ส.ค. 2566 478
743 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพื่อรองรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ส.ค. 2566 480
742 การประชุมติดตามหนุนเสริมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ในสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ส.ค. 2566 492
741 ประธานในพิธีเปิดเวทีแสดงศักยภาพนักเรียนและครู งานมหกรรมห้องเรียนโครงการพิเศษ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปรียาพร บุญนา 7 ส.ค. 2566 484
740 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ส.ค. 2566 479
739 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ส.ค. 2566 479
738 การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ส.ค. 2566 480
737 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ส.ค. 2566 485
736 กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ปรียาพร บุญนา 28 ก.ค. 2566 492
735 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.ค. 2566 489
734 พิธีเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ "สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ค. 2566 483
733 พิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ค. 2566 482
732 พิธีรับและประดับเข็มพระตราสัญลักษณ์ "มวก" ซึ่งได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ค. 2566 488
731 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "เวียงสระเกมส์" ประจำปี 2566 ปรียาพร บุญนา 26 ก.ค. 2566 488
730 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)และคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ก.ค. 2566 487
729 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสมหวัง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ก.ค. 2566 494
728 กิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖) และวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ก.ค. 2566 493
727 รายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด จำนวน 55 อัตรา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ก.ค. 2566 492
726 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน ประจำปี 2566 " Banburee Soft Power Games 2023 " ปรียาพร บุญนา 24 ก.ค. 2566 495
725 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6/2566” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.ค. 2566 493
724 การนิเทศ ติดตาม และคัดเลือกแกนนำ "การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ก.ค. 2566 485
723 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 5 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ค. 2566 495
722 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ก.ค. 2566 487
721 การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การสอบแข่งขันภาค ค) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.ค. 2566 484
720 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการสอบแข่งขันภาค ค สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.ค. 2566 487
719 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 27/2566 และประชุมทีมบริหาร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ก.ค. 2566 496
718 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ก.ค. 2566 488
717 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ก.ค. 2566 486
716 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ก.ค. 2566 484
715 ติดตาม การจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล (Personalized Learning) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.ค. 2566 488
714 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.ค. 2566 489
713 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ตามโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.ค. 2566 482
712 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.ค. 2566 488
711 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.ค. 2566 489
710 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อชอบ หีตเพ็ง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ก.ค. 2566 498
709 ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อประเมินด้านของเอกสารและสภาพจริง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ก.ค. 2566 487
708 ติดตาม ประสานงาน กำกับ ช่วยเหลือ นักเรียน และครอบครัวจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของ นายพีรพัฒน์ พัฒนเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ก.ค. 2566 494
707 ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ก.ค. 2566 487
706 การประชุมหารือแนวทางการ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ก.ค. 2566 499
705 วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่คุณพ่อชอบ หีตเพ็ง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ก.ค. 2566 487
704 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ก.ค. 2566 483
703 พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ก.ค. 2566 483
702 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย(งบบริหารจัดการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 มิ.ย. 2566 492
701 การชุมนุมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 มิ.ย. 2566 500
700 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดคลิป Tik Tok หัวข้อ "นักเรียนยุคใหม่ ร่วมสร้าง # สถานศึกษาปลอดภัย" ตามโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มิ.ย. 2566 487
699 ติดตามการดำเนินการและกำชับเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มิ.ย. 2566 485
698 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขา กพฐ.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ให้กำลังใจและช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 กรณีนักเรียนทะเลาะวิวาทกับเพื่อน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มิ.ย. 2566 496
697 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มิ.ย. 2566 495
696 ประธานพิธีเปิด และให้กำลังคณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ปรียาพร บุญนา 27 มิ.ย. 2566 494
695 การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 5/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 มิ.ย. 2566 491
694 พิธีประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 มิ.ย. 2566 501
693 พิธีทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล งานฉลองพระชนมยุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 มิ.ย. 2566 497
692 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มิ.ย. 2566 496
691 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มิ.ย. 2566 491
690 ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ”(ระดับเขตพื้นที่) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มิ.ย. 2566 499
689 ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ”(ระดับเขตพื้นที่) ด้านที่ 4 จิตอาสาด้วยหัวใจ : การเป็นพลเมืองดี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มิ.ย. 2566 527
688 ติดตามการทดลองใช้เครื่องมือประเมินระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สํานักทดสอบทางการศึกษา) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มิ.ย. 2566 487
687 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 มิ.ย. 2566 490
686 การลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ”(ระดับเขตพื้นที่) โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 มิ.ย. 2566 489
685 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 มิ.ย. 2566 489
684 การประเมินเชิงประจักษ์ในการประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 มิ.ย. 2566 492
683 ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ”( สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 มิ.ย. 2566 488
680 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มิ.ย. 2566 485
679 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มิ.ย. 2566 505
678 ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ”(ระดับเขตพื้นที่) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มิ.ย. 2566 488
677 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มิ.ย. 2566 497
676 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - School) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 มิ.ย. 2566 487
675 การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมโรงเรียนที่มีแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑o สู่การปฎิบัติของระดับเขตพื้นที่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มิ.ย. 2566 495
674 การประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา38 ค.(2) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มิ.ย. 2566 484
673 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มิ.ย. 2566 485
672 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 มิ.ย. 2566 485
671 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 มิ.ย. 2566 484
670 อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 มิ.ย. 2566 491
669 ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปรียาพร บุญนา 8 มิ.ย. 2566 493
668 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนพราชบพิธไตรรัตนธัชรังสรรค์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 มิ.ย. 2566 491
667 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มิ.ย. 2566 487
666 การรับฟังและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และภาระงานที่แท้จริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มิ.ย. 2566 484
665 การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มิ.ย. 2566 484
664 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 มิ.ย. 2566 486
663 ประธานพิธีเปิดโครงการ"เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรียาพร บุญนา 5 มิ.ย. 2566 496
662 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 มิ.ย. 2566 492
661 การร่วมประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 พ.ค. 2566 486
660 การอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพจิต และติดตามนักเรียนที่เรียนไม่จบในปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 พ.ค. 2566 484
659 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปรียาพร บุญนา 30 พ.ค. 2566 486
658 ประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (IPIC 2023) การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และ Impromptu Speech ปรียาพร บุญนา 30 พ.ค. 2566 541
657 การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผ่านระบบออนไลน์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ค. 2566 486
656 คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยครูที่สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกนำเสนอผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ค. 2566 487
655 การออกแบบนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ค. 2566 485
654 การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตภายในสถานศึกษา ปรียาพร บุญนา 29 พ.ค. 2566 485
653 รับมอบหนังสือ "ปูชนียะ" (หนังสือธรรม) ปรียาพร บุญนา 29 พ.ค. 2566 497
652 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 11 ราย ( 6 วิชาเอก) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ค. 2566 498
651 การประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ค. 2566 494
650 การพิจารณาคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 พ.ค. 2566 488
649 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่5/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 พ.ค. 2566 497
648 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ค. 2566 485
647 การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ค. 2566 494
646 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 พ.ค. 2566 485
645 การประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 4/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ค. 2566 493
644 พิธีวางพวงมาลา บวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวัน "อาภากร" ประจำปี 2566 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 พ.ค. 2566 497
643 การประชุม เตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 พ.ค. 2566 484
642 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมรับชมรายการคลีนิก สตผ. ครั้งที่ 4 "Back to School สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 พ.ค. 2566 493
641 การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 พ.ค. 2566 490
640 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 พ.ค. 2566 488
639 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 พ.ค. 2566 492
638 การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การฝึกอบรมโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งการเรียนรู้ ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ On - Site สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 พ.ค. 2566 492
637 การอบรมพัฒนาวิชาชีพครูและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรียาพร บุญนา 11 พ.ค. 2566 487
636 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 พ.ค. 2566 493
635 การประชุมวิทยากรการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 พ.ค. 2566 486
634 การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 2/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 พ.ค. 2566 489
633 การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 พ.ค. 2566 490
632 ขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 พ.ค. 2566 482
631 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ On - Site สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 พ.ค. 2566 496
630 การประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 3/2566” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 เม.ย. 2566 487
629 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 เม.ย. 2566 495
628 การดำเนินงานการฝึกอบรมโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ On - Site สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 เม.ย. 2566 486
627 ขอแสดงความยินดีกับนายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯเนื่อในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 เม.ย. 2566 502
626 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ.2566 ( ครั้งที่ 1 ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 เม.ย. 2566 499
625 การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 เม.ย. 2566 495
624 "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ตอนพิเศษ "สพฐ,ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 เม.ย. 2566 490
623 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 เม.ย. 2566 492
622 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 เม.ย. 2566 484
621 หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ on - site สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 เม.ย. 2566 495
620 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 เม.ย. 2566 486
619 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2566 ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 เม.ย. 2566 491
618 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 ส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 เม.ย. 2566 492
617 การสัมมนา เรื่อง ดิจิทัลคอนเทนต์กับการพัฒนาการเรียนการสอนของไทย ปรียาพร บุญนา 20 เม.ย. 2566 491
616 การอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิซาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 เม.ย. 2566 505
615 ารตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 เม.ย. 2566 491
614 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราช การทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 เม.ย. 2566 486
613 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 เม.ย. 2566 485
612 การจัดทำข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 เม.ย. 2566 484
611 การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 เม.ย. 2566 487
610 การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 เม.ย. 2566 485
609 ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 เม.ย. 2566 487
608 ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 เม.ย. 2566 485
607 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 เม.ย. 2566 501
606 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรียาพร บุญนา 4 เม.ย. 2566 486
605 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบสอง ระดับประเทศ วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์สอบที่ 29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 เม.ย. 2566 482
604 ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 เม.ย. 2566 487
603 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 เม.ย. 2566 484
602 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 เม.ย. 2566 508
601 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 มี.ค. 2566 481
600 การประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 2/2566” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 มี.ค. 2566 485
599 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 มี.ค. 2566 500
598 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมบริจาคสมทบทุนกับ "หมอหมูสู้มะเร็ง" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 มี.ค. 2566 485
597 วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญ เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 มี.ค. 2566 496
596 การจัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตภายในสถานศึกษา ปรียาพร บุญนา 29 มี.ค. 2566 487
595 ศึกษาธิการ - แรงงานร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มี.ค. 2566 486
594 การติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มี.ค. 2566 505
593 การฝึกและวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มี.ค. 2566 484
592 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เนื่องในงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 มี.ค. 2566 493
591 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราช การทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ผ่านระบบออนไลน์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2566 485
590 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2566 485
589 การติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(1ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2566 494
588 การติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(1ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2566 492
587 การติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(1ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2566 497
586 จัดการประชุมประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 มี.ค. 2566 491
585 การการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มี.ค. 2566 486
584 ประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Southern English Medium Instruction Programmes Open House (SEMP) ปีการศึกษา 2566 ปรียาพร บุญนา 17 มี.ค. 2566 713
583 การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 มี.ค. 2566 496
582 จัดทำรายละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัด เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 492
581 กลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 494
580 การจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่13 ประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 491
579 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในงานวิชาการ และวิชาชีพครู สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 496
578 เก็บรวบรวมข้อมูลของผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่1(1ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 485
577 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 483
576 การพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย(งบบริหารจัดการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 2 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2566 486
575 รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2566 485
574 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2566 490
573 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2566 485
572 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการรับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2566 487
571 การบริหาร การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ และการขอขยายชั้นเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 มี.ค. 2566 507
570 โครงการการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติระดับโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงประเมิน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 มี.ค. 2566 485
569 ตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน และติดตามการดำเนินการแก้ 0 ร มส ของโรงเรียนปากแพรกวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 มี.ค. 2566 495
568 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ และต่างประเทศ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 มี.ค. 2566 489
567 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประวัติศาสตร์กับหลักสูตรสถานศึกษาผ่านระบบ VDO Conference สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 มี.ค. 2566 487
566 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 10/2566 และประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 มี.ค. 2566 492
565 ร่วมเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 487
564 การสอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ​ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 502
563 การสอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ (ห้องเรียน M-Sci ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 495
562 การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปีชาย SDN FUTSAL NO-L CUP 2023 "เพื่อนกันมันส์. โนแอล" (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 516
561 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellent Center : HCEC) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 489
560 การประชุม​คณะอนุกรรมการ​ส่งเสริม​คุณธรรม​จังหวัด​สุราษฎร์​ธานี​และรับเกียรติ​บัตร ชุมชน องค์กร​ และอำเภอ​คุณธรรม​ที่ได้รับการประเมินในระดับคุณธรรม​ต้นแบบ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 485
559 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ digital testing สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 มี.ค. 2566 488
558 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอบที่ 4 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 มี.ค. 2566 490
557 ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 มี.ค. 2566 492
556 เยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ digital testing ณ สนามสอบโรงเรียนครนพิทยาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 มี.ค. 2566 493
555 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ digital testing ณ สนามสอบโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม และ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาสาร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 มี.ค. 2566 493
554 กิจกรรมTFV Open House "นวัตวิถีชุมชน เปี่ยมล้น วิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ปรียาพร บุญนา 28 ก.พ. 2566 486
553 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 510
552 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 485
551 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 486
550 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ digital testing สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 491
549 กิจกรรม Open House “ล่องใต้ Style น.ว.” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 493
548 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ digital testing สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 497
547 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.พ. 2566 485
546 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรียาพร บุญนา 25 ก.พ. 2566 496
545 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ก.พ. 2566 489
544 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านวิชาการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.พ. 2566 488
543 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหนุนเสริมจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.พ. 2566 487
542 ST2 Open House เชิญมาแล Share & Learn" ปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2566 492
541 เปิดเรือน เยือน ท.พ. “T.P. Open House 2022 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2566 496
540 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2566 485
539 เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสวีวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2566 492
538 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ก.พ. 2566 495
537 กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ สวนศรีธรรมโศกราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ก.พ. 2566 493
536 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ก.พ. 2566 488
535 เปิดรั้วเทาแดง” (Open House P.S.V) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ก.พ. 2566 494
534 "OPEN HOUSE เปิดบ้าน ก.ด. สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ก.พ. 2566 493
533 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ "Open House เปิดบ้าน ส.ธ. สู่สีสันแห่งการเรียนรู้ ปรียาพร บุญนา 15 ก.พ. 2566 493
532 การร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) และถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา "เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.พ. 2566 509
531 การเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคำพ่อสอนและเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.พ. 2566 516
530 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.พ. 2566 487
529 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปรียาพร บุญนา 12 ก.พ. 2566 492
528 เปิดกิจกรรมทางวิชาการ "สุขกันเถอะเรา" Open House 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 ปรียาพร บุญนา 10 ก.พ. 2566 491
527 การประชุมสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.พ. 2566 486
526 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2566 490
525 ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2566 490
524 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2566 486
523 เปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2566 495
522 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปรียาพร บุญนา 9 ก.พ. 2566 494
521 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ” สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ก.พ. 2566 498
520 งานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-12 ก.พ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ก.พ. 2566 495
519 การประชุมจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 ก.พ. 2566 491
518 “วันธารน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 ก.พ. 2566 498
517 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประจวบ ทองวิจิตร ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์ 2 ก.พ. 2566 492
516 กิจกรรม “วันธารน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2565 ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์ 1 ก.พ. 2566 490
515 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์ 1 ก.พ. 2566 485
514 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565 “Open House Open Heart” โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ปรียาพร บุญนา 31 ม.ค. 2566 495
513 ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์ 31 ม.ค. 2566 486
512 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พุทธสมาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 ม.ค. 2566 491
511 การประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 ม.ค. 2566 481
510 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พุทธสมาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์ 30 ม.ค. 2566 485
509 การพิจารณาอนุมัติคำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ม.ค. 2566 489
508 ประชุมคณะกรรมการขยายจำนวนห้องเรียน ในปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ม.ค. 2566 481
507 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีสงฆ์ “วันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 30” ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอาการกองทัพบกที่ 4 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ม.ค. 2566 488
506 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สอบเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ม.ค. 2566 479
505 ประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรมและแนะแนวอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ปรียาพร บุญนา 26 ม.ค. 2566 480
504 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PDCCA ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ม.ค. 2566 481
503 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2566 487
502 การอบรมวิทยากรและผู้ประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับหน่วยงานต้นสังกัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2566 487
501 การประชุมสร้างความตระหนักและการทบทวนความเข้าใจในการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2566 485
500 การประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัดคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2566 478
499 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 (จังหวัดชุมพร) ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ม.ค. 2566 480
498 การประชุมชี้แจงจัดทำข้อมูลตามแบบนิเทศติดตามระบบบริหารการจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ม.ค. 2566 482
497 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษร์ธานี ปรียาพร บุญนา 23 ม.ค. 2566 482
496 เยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล ปรียาพร บุญนา 20 ม.ค. 2566 490
495 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 20 ม.ค. 2566 483
494 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล ปรียาพร บุญนา 19 ม.ค. 2566 489
493 งานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ม.ค. 2566 485
492 กิจกรรมงานวันครูอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ปรียาพร บุญนา 17 ม.ค. 2566 493
491 กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2566 โรงเรียนในเครืออำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 17 ม.ค. 2566 509
490 งานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชุมพร ปรียาพร บุญนา 16 ม.ค. 2566 487
489 งานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี"พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ม.ค. 2566 491
488 วางหรีดเคารพศพและแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ คุณแม่นิยม วุฒิจันทร์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ม.ค. 2566 490
487 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สวัสดีปีใหม่ และขอพร จาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ม.ค. 2566 494
486 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ปรียาพร บุญนา 9 ม.ค. 2566 480
485 การประเมินข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ม.ค. 2566 478
484 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เด็จ ทองวิจิตร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ม.ค. 2566 492
483 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่นักบริหารมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 ปรียาพร บุญนา 5 ม.ค. 2566 482
482 กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ธ.ค. 2565 493
481 ถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำวิดีทัศน์(ต่อเนื่อง) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ธ.ค. 2565 486
480 ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปรียาพร บุญนา 26 ธ.ค. 2565 482
479 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 23 ธ.ค. 2565 510
478 การดำเนินกิจกรรม "โครงการจิตอาสา ICT สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร" ศักดา ชินทัตโต 23 ธ.ค. 2565 493
477 พิธีถวายพระพรชัยมงคล และเจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ บูชาธรรม และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ธ.ค. 2565 496
476 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ธ.ค. 2565 488
475 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยฒศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ธ.ค. 2565 490
474 โทรคมนาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ธ.ค. 2565 494
473 การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ธ.ค. 2565 486
472 ถอดบทเรียนวิดีโอจากแหล่งเรียนรู้บูรณาการตัวชี้วัด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ธ.ค. 2565 500
471 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ธ.ค. 2565 484
470 ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ปรียาพร บุญนา 16 ธ.ค. 2565 520
469 ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร ปรียาพร บุญนา 15 ธ.ค. 2565 495
468 การประชุมพิจารณาแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ธ.ค. 2565 486
467 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวม ปรียาพร บุญนา 9 ธ.ค. 2565 491
466 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 (จังหวัดชุมพร) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ธ.ค. 2565 488
465 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ธ.ค. 2565 495
464 กิจกรรมวันวิญญาณ ประจำปี 2565 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 8 ธ.ค. 2565 496
463 พิธีเปิดอาคาร 115 ปี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 6 ธ.ค. 2565 493
462 การประชุมเตรียมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ธ.ค. 2565 486
461 กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ธ.ค. 2565 493
460 ประธานพิธีเปิดงานนำเสนอผลงานรับการประเมินครูดีเด่นและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปรียาพร บุญนา 3 ธ.ค. 2565 486
459 พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปรียาพร บุญนา 2 ธ.ค. 2565 493
458 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปรียาพร บุญนา 2 ธ.ค. 2565 494
457 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (จังหวัดชุมพร ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 ธ.ค. 2565 510
456 รายงานตัวผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในสังกัดของสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ธ.ค. 2565 483
455 การจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 หน่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ธ.ค. 2565 492
454 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ย. 2565 482
453 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ย. 2565 484
452 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปรียาพร บุญนา 29 พ.ย. 2565 484
451 การประชุมผู้ดูแลระบบโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ย. 2565 487
450 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ ๒ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ย. 2565 486
449 ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 พ.ย. 2565 496
448 การสัมมนาการศึกษา PIM การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 พ.ย. 2565 484
447 คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6/2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ย. 2565 487
446 งานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ย. 2565 494
445 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ย. 2565 497
444 การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 พ.ย. 2565 488
443 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2565 483
442 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2565 487
440 การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 พ.ย. 2565 486
439 การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนนิเทศ บูรณาการและเครื่องมือนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 พ.ย. 2565 485
438 การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 พ.ย. 2565 487
437 การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 พ.ย. 2565 487
436 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 11 พ.ย. 2565 509
435 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด พร้อมนางสาว อมรรัตน์ โพธิ์เพชร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 พ.ย. 2565 492
433 การประชุมรับฟังการชี้แจงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๒๐ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 พ.ย. 2565 485
432 รายงานตัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 พ.ย. 2565 487
431 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 พ.ย. 2565 482
430 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคใต้ รุ่นที่ 9 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 พ.ย. 2565 486
429 การมอบนโยบาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 พ.ย. 2565 485
428 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 ต.ค. 2565 487
427 รับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ต.ค. 2565 481
426 ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2566-2670) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ต.ค. 2565 489
425 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย" ของสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ต.ค. 2565 502
424 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ต.ค. 2565 490
423 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 / 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ต.ค. 2565 484
422 ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฎิบัติการวิชาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 41 ราย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ต.ค. 2565 483
421 ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่าชีวิทยาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ต.ค. 2565 490
420 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ต.ค. 2565 488
419 ศึกษา แหล่งเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ศูนย์ผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ต.ค. 2565 491
418 ศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต 3 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ต.ค. 2565 487
417 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ปรียาพร บุญนา 7 ต.ค. 2565 488
416 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565ผ่านระบบ Video Conference สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ต.ค. 2565 484
415 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ต.ค. 2565 485
414 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์