หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
สถานศึกษาในสังกัด พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

นายเกรียงไกร แก้วมีศรี
085-1250981

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นางเพียงแข ชิดจุ้ย
090-1978991

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

นายสมชาย กิจคาม
081-2716582

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒

นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
089-6474424

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

นายนฤชาติ สุวรรณพร
093-6965591

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

นายโสภณ ทองจิตร
099-3562979

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ว่าที่ ร.ท. พลากร ประสงค์
089-6581391

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

นายบุญเลิศ ทองชล
082-2716849

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

นางมนัสชนก ทองชล
082-2773389

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

นางสาวศิริรัตน์ มะลิชู
098-5622915

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

นายณฐกรณ์ ดำชะอม
081-1371455

โรงเรียนเกาะสมุย

นายบัญญัติ พูลผล
095-2697952

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์
081-2711575

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

นางภัทรภร พุทธรัตน์

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
089-2918236

โรงเรียนไชยาวิทยา

นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
081-3700511

โรงเรียนท่าชนะ

นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม
061-1765119

โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม

นายกิตติพงศ์ ณ นคร
081-8945168

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

ว่าที่ ร.อ. ภูพยงค์ คงชนะ
063-1715589

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

นางกัญจนา สมชาติ
097-9985729

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นายโอม รัตนพันธ์
088-7521831

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา

นายวานิช อินทร์สุวรรณ
095-4834953

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

นายวิสัณห์ พาหะมาก
084-7452759

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

นายบรรชา ช่อสุวรรณ
088-7523072

โรงเรียนพนมศึกษา

นางผกา สามารถ
081-0899229

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

นายธีรเดช จู่ทิ่น
081-7281304

โรงเรียนน้ำรอบวิทยา

นายชาตรี ปี้บ้านท่า
084-3066979

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
081-4154062

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

นางสาวจริยา เสถียรบุตร
084-8435144

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

นายการีย์ สุวรรณวงศ์
093-6426688

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี

นายบุญเลิศ ชุมจุล
081-3822940

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม

นายสันติชูชัย ชำนาญ
086-3338406

โรงเรียนบ้านนาสาร

นายธรรมดล หงษ์ทอง
089-8673517

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

นายพีรพงษ์ ทรรพคช
098-6718295

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล
090-5894125

โรงเรียนเวียงสระ

นางสาววรรณี แก้วศิริ
065-9539961

โรงเรียนพระแสงวิทยา

นายนภศูล ตุลยกุล
080-3852531

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

นางจันทนี รักษ์ธรรม
087-8832362

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา

- ว่าง -

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

นางนฤดี ตุลารักษ์
085-0697789

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

นายพิมล รัตนพันธ์
081-7289546

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา

นางสาวอรชพร มีพัฒน์
089-2414165

โรงเรียนท่าชีวิทยาคม

นายพยนต์ ไทยเกิด
081-9639329

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา

นายภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง
089-2918236
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง